Informacje o OPS

INFORMACJA- RODZINA 500+

 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Programem 500 plus, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że do dnia 17.06.2016 r. do Ośrodka wpłynęło 2.802 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego w formie elektronicznej 707 wniosków.

 

W tym samym czasie wydano 1970 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie wychowawcze i 68 decyzji odmawiających prawa do tej formy pomocy- razem 2038 decyzji.

 

Dokonano wypłaty świadczenia na łączną kwotę 2.505.089 ,- zł

 

44 wnioski przesłano w związku z występującą koordynacją do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Olkusz, dnia 02.06.2016r.

 

 

Znak spr. OPS 271/1/2016

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na „organizację kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowych turnusach nad Morzem Bałtyckim ”

 

wybrano ofertę nr 1:

 

„ZBUTA” Sp. z o.o.

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 9/2a

 

 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (98,00 pkt) w kryteriach oceny ofert  i była jedyną ważną ofertą złożoną w tym postępowaniu.

 

1. Poniżej podajemy informację o Wykonawcach uczestniczących w ocenie wraz  ze streszczeniem oceny  ofert :

  

 

 

Numer

oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty za cenę brutto

Punkty za atrakcyjność obiektu

Punkty za cenę brutto stawki żywieniowej

Ogółem

 

4

 

„ZBUTA” Sp. z o.o.

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 9/2a

 

 

 

75,00

 

 

8,00

 

 

15,00

 

 

98,00

 

 

 

 

Happening pod hasłem „NIE DAJE MOCY UŻYWANIE PRZEMOCY”

Informacja na stronę internetową OPS

Happening pod hasłem „NIE DAJE MOCY UŻYWANIE PRZEMOCY”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu – Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy tut. Ośrodku, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, w dniu 25 maja 2016r.  o godz. 11.00 zorganizował Happening pod hasłem „Nie daje mocy używanie przemocy”, który odbył się na płycie Rynku w Olkuszu.

 

  

 

Czytaj więcej: Happening pod hasłem „NIE DAJE MOCY UŻYWANIE PRZEMOCY”

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Nabór ma charakter ciągły.

 

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Zakres podstawowych zadań :

 

• opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie

 

w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej;

 

• doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych ;

 

• reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie

 

określonym postanowieniem sądu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim Numer ogłoszenia: 125768 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ops.olkusz.pl


Olkusz: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim
Numer ogłoszenia: 125768 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Czytaj więcej: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki...