Informacje o OPS

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Nabór ma charakter ciągły.

 

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.

 

Zakres podstawowych zadań :

 

• opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie

 

w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej;

 

• doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych ;

 

• reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie

 

określonym postanowieniem sądu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim Numer ogłoszenia: 125768 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ops.olkusz.pl


Olkusz: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim
Numer ogłoszenia: 125768 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Czytaj więcej: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki...

INFORMACJA o RODZINA 500+

 

 

R O D Z I N A    500  +

RODZINA  TO  NAJLEPSZA  INWESTYCJA

 

MASZ  PYTANIA  O

PROGRAM  RODZINA 500 +  ?

 

500  BUS  PRZYJEDZIE DO  TWOJEJ  MIEJSCOWOŚCI

O L K U S Z  

W  DNIU  30.05.2016 r.

O  GODZINIE  11:00 – 14:00

 

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu,

Aleja 1000-lecia 15 C

 

 

 

 

 

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu dotycząca Programu Rodzina 500 plus zaświadczenia o dochodach

Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach

 

Pole tekstowe: Izba Skarbowa 
w Krakowie
Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji Podatkowej.

1 stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło usługę polegającą na automatycznym udostępnianiu ośrodkom pomocy społecznej informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne. W tym również o świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+. Nowa usługa umożliwia bezpośrednie otrzymanie informacji o wysokości dochodów podatników, składek  na ubezpieczenia społeczne i podatku należnego podatników wnioskujących o świadczenia społeczne poprzez aplikację Emp@tia.

Do Izby Skarbowej w Krakowie docierają sygnały, że osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nadal udają się do urzędów skarbowych, by osobiście uzyskać zaświadczenie o dochodach. Często wiąże się to z dwukrotną wizytą w urzędzie skarbowym. Informujemy, że od stycznia ośrodki pomocy społecznej same pobierają informacje o dochodach podatników. Osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nie muszą już przychodzić do swojego urzędu skarbowego żeby otrzymać zaświadczenie o dochodach, bo ośrodki pomocy społecznej zrobią to za nich. Uzyskanie zaświadczenia w formie papierowej, według zasad z lat ubiegłych nie przyśpieszy uzyskania prawa do świadczeń społecznych.

 

Informacja o wynikach naboru

Olkusz, 24.03.2016r 

                                                     Informacja o wynikach naboru

                                                         na stanowisko urzędnicze

                                                               R E F E R E N T

 1 pełny etat

                                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

                                                                  1000-lecia 15c

                                                                  32-300 Olkusz

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie: 

Pani Katarzyna Łygoń

zamieszkała w Zagórowej

 

Zatrudnienie nastąpi  od dnia 1 kwietnia 2016r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Katarzyna Łygoń spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu naboru na stanowisko urzędnicze – referent z dnia 03.03.2016r i wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz znajomością przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zna podstawowe zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jak również podstawowe zasady ochrony danych osobowych. Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, kandydatura Pani Katarzyny Łygoń została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.