Informacja o warsztatach

Warsztaty pt. „Przerwać wzorzec – przemoc i agresja” realizowane były                     w dniach: 29.09.2016r. – w Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu; 30.09.2016r. - w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu. 

Każdy cykl składał się z 2 godzin lekcyjnych. W warsztatach wzięło udział łącznie 153 uczniów.  

Warsztaty prowadzili pedagodzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA”                z Krakowa: Szymon Gałkowski i Magdalena Szer. 

Zajęcia przeprowadzone były w formie grupowej metodami aktywizującymi:

odyskusja kontrolowana

ogra dydaktyczna interaktywna

omini wykład

oburza mózgów

oprezentacja multimedialna

oopowiadanie

opraca indywidualna i grupowa

Celem warsztatów „Przerwać wzorzec – przemoc i agresja” było ukazanie uczniom w jaki sposób można rozwiązywać konflikty, nabycie umiejętności radzenia sobie w przypadku agresji i przemocy, umiejętność dostrzegania agresywnych uczuć i ich wyrażanie.  W trakcie zajęć dowiedzieli się także jakie konsekwencje mogą wynikać ze stosowania zachowań przemocowych.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach bardzo chętnie weszli                                               w tematykę zajęć i bardzo chętnie współpracowali z prowadzącymi.

Środki finansowe na realizację warsztatów zapewniła Gmina Olkusz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu. 

 

Szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli…

12 listopada 2014r. Grono Pedagogiczne naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniu nt. „Szkoła i nauczyciele wobec przemocy. Niebieska Karta”, które przeprowadzone zostało przez przedstawiciela Firmy szkoleniowo – edukacyjnej M. Szczotkowski.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z obowiązującymi aktami prawnymi, regulujących problematykę przemocy w rodzinie oraz zaprezentowanie zadań, kompetencji i możliwości interwencji szkoły w tym zakresie. Przedstawiciele oświaty są prawnie zobligowani do podejmowania określonych działań, które mają na celu udzielenie prawidłowej pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia. Podczas szkolenia kadra pedagogiczna poznała drogi współpracy z instytucjami pozaszkolnymi odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W trakcie szkolenia nauczyciele zostali zapoznani także ze wszystkimi formularzami Niebieskiej Karty. Podczas szkolenia omówione zostały procedury sprawnego podejmowania działań, mających na celu udzielenie pomocy rodzinie, w której dziecko ma do czynienia z przemocą. Szkolenie to zapewne pomoże nauczycielom, także umiejętnie wspierać i pracować z uczniem dotkniętym przemocą.